Εμπορικές Διαπραγματεύσεις

Εμπορικές Διαπραγματεύσεις

Ανεξαρτήτως οικονομικών συγκυριών, οι επιχειρήσεις αποτελούν πάντα μέρος ενός ζωντανού οργανισμού, της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανισμοί εξελίσσονται, επεκτείνονται, αλλάζουν μορφή, συγχωνεύονται με άλλους οργανισμούς, εξαγοράζονται. Ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η φάση της διαπραγμάτευσης μεταξύ οργανισμών, όταν πρόκειται με οποιονδήποτε τρόπο να δημιουργήσουν από κοινού μια νέα μονάδα. Η δυσκολία έγκειται στην ακριβή εκτίμηση της αξίας κάθε επιχείρησης, καθώς αυτή δεν περιορίζεται στην περιουσία της, αλλά σχετίζεται και με άυλα στοιχεία όπως παραδείγματος χάριν η φήμη της. Ακόμα δυσκολότερο όμως είναι να πεισθεί ένας δυνητικός συνεργάτης πως η αξία αυτή είναι η πραγματική. Οι διαπραγματεύσεις στις εξαγορές, όσο καλοπροαίρετες και αν είναι, διέπονται από καχυποψία. Όχι τόσο για τις προθέσεις των άλλων μερών, όσο για το έλλειμμα πληροφόρησης που υπάρχει για την πραγματική οικονομική κατάσταση ενός άλλου οργανισμού. Δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και οι τράπεζες σε όλες τις περιπτώσεις χρηματοδότησης αναγνωρίζουν έναν κίνδυνο με τον τίτλο «ασύμμετρη πληροφόρηση», που απλά σημαίνει πως δεν γνωρίζουν ακριβώς όσα ξέρει η εταιρεία πελάτης.
Επιχειρώντας να περιορίσει τον κίνδυνο αυτό, η Wise Advice προσφέρει την υπηρεσία εκτίμησης των επιχειρήσεων ύστερα από ενδελεχή έλεγχο και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας σε όλη την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με σκοπό να μην καταστεί αδιέξοδη και να εγκαταλειφθεί από επουσιώδεις διαφωνίες μεταξύ των μερών.


  • Date: 15 Ιανουαρίου, 2019