Οργάνωση Επιχειρήσεων

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Η υπηρεσία αυτή αποτελείται από ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων. Η επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ανοικτό σύστημα, ως ένα σύστημα δηλαδή που συνδέεται με το εξωτερικό περιβάλλον, δέχεται αλλά και ασκεί επιδράσεις. Το Management ορίζεται ως η διαδικασία αποτελεσματικής αξιοποίησης πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, όπου δεν υπάρχουν πόροι για τη δημιουργία τμημάτων ανά λειτουργία, ο επιχειρηματίας καλείται να γίνει Manager, διαθέτοντας γνώσεις αλλά και χρόνο για την οργάνωση της επιχείρησής του. Η Wise Advice έχει κωδικοποιήσει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, όπως παρακάτω:

  • Marketing
  • Πωλήσεων
  • Χρηματοοικονομικά και Λογιστική
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Διοίκηση Παραγωγής
  • Λοιπές Εταιρικές Λειτουργίες
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός

Για όλες τις ανωτέρω λειτουργίες, η Wise Advice αναπτύσσει on-demand εργαλεία για τους πελάτες της, κωδικοποιώντας διαδικασίες σε κείμενα και εργαλεία που συντάσσονται σε συνεργασία με τη Διοίκηση, αποδεσμεύοντας χρόνο προς όφελος των επιχειρηματιών. Μελετάται ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων, προτείνονται αλλαγές και αξιολογείται ο βαθμός προσαρμογής στους νέους τρόπους λειτουργίας. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αυτοτελώς σε όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν και για την ολοκλήρωσή της απαιτείται διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Στο διάστημα αυτό, στέλεχος της Wise Advice βρίσκεται συνεχώς στις εγκαταστάσεις του πελάτη, αποτυπώνει τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας, προσδιορίζει τις απαιτούμενες αλλαγές, βοηθά στην υλοποίηση αυτών και στο τέλος ελέγχει τον βαθμό προσαρμογής.


  • Date: 21 Ιανουαρίου, 2019