Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Ως διαμεσολάβηση νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας και με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα, την ιδιωτική αυτονομία, την ουδετερότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητή, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή (άρθρο 178 ν.4512/2018). Με πιο απλά λόγια, η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία στην οποία ένα τρίτο ουδέτερο μέρος βοηθά δύο ή περισσότερα μέρη να οδηγηθούν εκουσίως σε μια συμβιβαστική λύση των διαφορών τους. Η διαμεσολάβηση είναι δυνατή εφόσον (άρθρο 181 ν.4512/2018):

 • τα μέρη συμφωνήσουν σε αυτή πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας
 • τα μέρη κληθούν να προσφύγουν σε αυτή από το δικαστήριο
 • αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου κράτους – μέλους
 • επιβάλλεται με νόμο

Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία παρουσιάζει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα. Για αυτό και χρησιμοποιείται σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού με μεγάλη συχνότητα για την επίλυση ιδιωτικών και εταιρικών υποθέσεων, σημειώνοντας μάλιστα θεαματικά ποσοστά επιτυχίας, που αγγίζουν το 90%! Κάτωθι ξεχωρίζονται τα κυριότερα πλεονεκτήματά της:

 • Εθελοντική διαδικασία: Τα μέρη προσέρχονται ελεύθερα στη διαμεσολάβηση και μπορούν επίσης ελεύθερα να αποχωρήσουν από αυτήν σε οποιοδήποτε χρονικό της σημείο,χωρίς να αιτιολογήσουν αυτή τους την απόφαση.
 • Τα μέρη αποφασίζουν το αποτέλεσμα: Τα μέρη έχουν τον έλεγχο για το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η συμφωνία θα είναι αποτέλεσμα δικής τους συνεννόησης και θα περιλαμβάνει μια λύση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους.
 • Ταχύτητα: Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία με μικρή χρονική διάρκεια· διαρκεί συνήθως από λίγες ώρες έως λίγες μέρες. Διαμεσολαβήσεις που αφορούν σε απλές διαφορές επιλύονται ως επί το πλείστον εντός της ίδιας ημέρας, σε αντίθεση με τις πολυετείς δικαστικές διαδικασίες.
 • Ευέλικτη διαδικασία: Η διαμεσολάβηση είναι μια ευέλικτη διαδικασία χωρίς αυστηρούς δικονομικούς κανόνες. Δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι νομικοί ισχυρισμοί και το αποδεικτικό υλικό, όσο η διάθεση των μερών να συμφωνήσουν σε μια κοινή λύση και να απαλλαγούν από τη μεταξύ τους εκκρεμότητα. Για αυτό και ως μέρος της λύσης, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν κάτι που δεν έχει σχέση με την υπό συζήτηση διαφορά.
 • Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι: Η διαμεσολάβηση έχει ως στόχο την ικανοποίηση των συμφερόντων και των αναγκών και των δύο μερών. Με την επίτευξη συμφωνίας δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι όπως συμβαίνει με μια δικαστική απόφαση.
 • Διατήρηση καλών σχέσεων: Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται με τη διαμεσολάβηση προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί στο μέλλον μια βιώσιμη επαγγελματική και φιλική σχέση μεταξύ των μερών.
 • Αμεροληψία: Ο διαμεσολαβητής αποτελεί τρίτο πρόσωπο, ουδέτερο, αμερόληπτο, ανεξάρτητο σε σχέση με τα μέρη και τη διαφορά και δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον από το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης. Ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής των μερών.
 • Απόρρητη διαδικασία: Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Πριν από την έναρξή της όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας.
 • Εκτελεστός τίτλος: Το πρακτικό συμφωνίας μιας επιτυχημένης διαμεσολάβησης μπορεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε από τα δύο μέρη να κατατεθεί στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιοχής που έγινε η διαμεσολάβηση και να γίνει τίτλος εκτελεστός, όπως συμβαίνει με τις δικαστικές αποφάσεις.
 • Χαμηλό κόστος: Το κόστος της διαμεσολάβησης είναι σημαντικά μικρότερο συγκριτικά με τη δικαστική αντιδικία, λόγω των χαμηλών αμοιβών και της μικρής χρονικής διάρκειας της διαδικασίας.

Ο κ. Τσανούσης Στάμος είναι πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής των καταλόγων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθμό μητρώου 2101 και πλήθος συμμετοχών σε άτυπες διαμεσολαβήσεις εμπορικών κυρίως διαφορών.


 • Date: 17 Ιανουαρίου, 2019